Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1

Ochrana osobních údajů při používání tohoto webového portálu se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – GDPR, dále jen „nařízení“) a příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 2

Správcem podle nařízení je Anna Julie s.r.o., IČ 61508683, se sídlem Vlašimská 1865/10, 101 00 Praha.
Pro kontaktování správce je možné využít e-mailovou adresu annajulieobjednavky@seznam.cz

Článek 3

Subjektem údajů podle nařízení je každá osoba, která v rámci používání tohoto webového portálu sděluje správci své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy nebo komunikace se správcem. V případě neposkytnutí příslušných osobních údajů není možné realizovat přes tento webový portál žádnou objednávku.

Článek 4

Správce při zpracovávání osobních údajů postupuje pouze v souladu se souhlasem uděleným subjektem, a to tak, aby byla zajištěna veškerá práva subjektu garantovaná nařízením a aby v maximální možné míře zamezil jejich neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování. Správce zavedl pro zabezpečení osobních údajů vhodná technická a organizační opatření.

Článek 5

Správce zpracovává osobní údaje jen v takové míře, jaká je přiměřená pro jeho činnost, tedy zejména pro realizaci smluvního vztahu, který se subjektem uzavírá, a pro komunikaci ohledně tohoto smluvního vztahu. K marketingovým účelům (zejména zasílání informačních zpráv s nabídkami) může správce použít kontaktní údaje subjektu jen v případě, že subjekt udělil výslovný souhlas. Správce nemá právo předat osobní údaje jinému subjektu, kromě případů zvlášť stanovených nařízením nebo zákonem.

Článek 6

Správce uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro realizaci smluvního vztahu se subjektem a následně v nezbytně nutném rozsahu pro další provozní účely (zejména účetnictví, pro případnou reklamaci nebo pro uplatnění práva z vad).

Článek 7

Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, správce je pak oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje pouze v takovém rozsahu, v jakém mu to umožňují právní předpisy bez souhlasu subjektu. Souhlas lze odvolat zprávou na kontaktní e-mailovou adresu správce nebo telefonicky.

Článek 8

Pokud se subjekt domnívá, že byla porušena jeho práva vyplývající z příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz)

Přejít nahoru